Doelstelling en Planning
Waar staan wij voor?
doel
Huurders Platform Schaesberg (HPS) is lid van de vereniging CHOH, Centraal Huurders Overleg HEEMwonen. 
Als lid heeft HPS het recht om 3 afgevaardigden deel te laten nemen aan het overleg.
Als Huurders Platform Schaesberg willen wij graag een zo goed mogelijk resultaat bereiken voor onze achterban, de huurders van HEEMwonen, indien zij een vraag of probleem hebben met betrekking tot hun woonsituatie.Via regelmatige vergaderingen met het bestuur houden wij voeling met onze achterban. Indien gewenst kaarten onze afgevaardigden in het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen de aangedragen zaken aan in de vergaderingen van het CHOH en/of in de vergaderingen met HEEMwonen. Wij houden ons dus bezig met alle zaken die de huurders betreffen, maar ook met zaken die betrekking hebben op de buurten. Vragen die vanuit HEEMwonen voorgelegd worden betrekken wij bij ons regelmatige overleg binnen ons bestuur. Ook worden toekomstige ontwikkelingen die voor ons belangrijk zijn, regelmatig besproken. Indien er onderhouds- en/of renovatieplannen zijn binnen een bepaald complex en er is geen bewonerscommissie of huurdersbelangenvereniging, tracht het dagelijks bestuur van HPS toch minimaal een afgevaardigde aan de overleggen van huurders met HEEMwonen deel te laten nemen. Voor HEEMwonen betekent onze bijdrage aan vergaderingen en besprekingen in ieder geval dat er voeling is met onze achterban, de huurders van HEEMwonen en dat we trachten, in goed overleg, tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen voor de vraagstukken die op tafel komen.
Ons streven is erop gericht om zoveel mogelijk bewonerscommissies en huurdersbelangenverenigingen binnen het stadsdeel Schaesberg lid te laten worden van HPS. Alleen door lid te worden wordt de stem van de huurders voldoende gehoord en kunnen we ieders belang zo goed mogelijk behartigen.
Hoe willen we onze doelen bereiken?
We willen onze doelen bereiken door:

vinkje het regelmatig houden van bestuursvergaderingen binnen HPS
vinkje het houden van een algemene ledenvergadering, minimaal één keer per jaar voor al onze lidorganisaties in Schaesberg
vinkje onze achterban te benaderen door bijvoorbeeld nieuwsbrieven, enquêtes en via e-mails
vinkje het doorsturen van e-mails van HEEMwonen inzake geplande onderhoudswerkzaamheden e.d. aan de desbetreffende lidorganisatie
vinkje huurders en huurdersgroepen te ondersteunen bij renovatie, groot onderhoud en sloopplannen van HEEMwonen binnen het stadsdeel Schaesberg
vinkje het geven van de mogelijkheid aan bestuursleden om cursussen te volgen bij de Woonbond
vinkje het inhoudelijk en financieel ondersteunen van onze lidorganisaties
vinkje het bijwonen van vergaderingen in het CHOH en met HEEMwonen en daar een positieve bijdrage aan te leveren
vinkje het ondersteunen van en deelnemen aan diverse werkgroepen binnen CHOH
vinkje ons op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen de Woningwet en Overlegwet
vinkje vragen en problemen te bespreken binnen het CHOH en met HEEMwonen tijdens de reguliere vergaderingen
vinkje toekomstige plannen van HEEMwonen en de gemeente Landgraaf te toetsen aan de belangen van onze lidorganisaties en een
vinkje afgevaardigde deel te laten  nemen aan het overleg inzake de opstelling van prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties
vinkje het up-to-date houden van onze website www.hpschaesberg.nl en het onder de aandacht brengen van HPS bij huurders binnen
     het stadsdeel Schaesberg via het verspreiden van PR-materiaal aan onze doelgroep.
Huurders Platform Schaesberg  world www.hpschaesberg.nl
Kantoor Moltweg 46F, 6371 BW Landgraaf  telephone 045-8503527
 email vz@hpschaesberg.nl
 email info@hpschaesberg.nl
     

Spreekuur:

Spreekuur volgens afspraak.

Plannen